RT Myriad - шаблон joomla Joomla

مقالاتمجموعه مقالات صنایع هفت الماس

  • مهمترین عامل رشد و توسعه اقتصادي کشورهاي جهان در چند دهه گذشته، پیشرفت تکنولوژیکی و ارتقاء کارایی و بهره وري در عرصه هاي مختلف بویژه بخش صنعت بوده است. در بین صنایع مختلف، صنعت فولاد یکی از صنایع راهبردي و پیشرو در کشور بوده که نقش مهمی را در توسعه اقتصادي ایفا میکند…

  • 1
  • 2
  • 3

بررسی خوردگی قوطی هاي قلع اندود حاوي کمپوت گلابی بر مبناي پوشش لاك اعمالی

 چکیده

قوطی هاي قلع اندود که سطح داخلی آنها توسط لاك پوشش داده شده اند، براي نگهداري مواد غذایی از جمله کمپوت میوه هاي مختلف کاربرد فراوانی دارند. یکی از مهمترین مشکلاتی که این قوطی ها با آن مواجه اند، مربوط به خوردگی در بدنه آنها و نشتی احتمالی آنها است. در این تحقیق به شناسایی علل نشتی و سوراخشدگی قوطی هاي حاوي کمپوت گلابی که پس از 6 ماه نگهداري در انبار دچار تخریب شده اند، پرداخته شده است. بازرسی چشمی سطح داخلی قوطی ها وجود نقاط سیاه رنگ ناشی از خوردگی را در بدنه نشان داد. همچنین وجود خراش هاي مورب روي لاك مشاهده شدند که احتمالاً ناشی از ابزارآلات مورد استفاده در قوطی سازي بود. بررسی هاي میکروسکوپ نوري از نقاط سیاه رنگ روي سطح لاك، تجمع روغن را در زیر لاك همراه با خوردگی نشان داد. آزمون SEM/EDS از ناحیه سوراخ شده، وجود حفره ناشی از خوردگی و اکسید آهن زیر پوشش آلی (لاك) را نشان داد. با توجه به نتایج عاملی که باعث تسریع در تخریب و خوردگی بدنه قوطی ها شده بود، مربوط به ضخامت پایین لاك و قلع در بدنه قوطی بوده است.

دانلود مقاله