RT Myriad - шаблон joomla Joomla

مقالاتمجموعه مقالات صنایع هفت الماس

  • فولاد از جمله صنایع زیربنایی است که همواره نقش برجستهاي در رشد و توسعه کشورها ایفا کرده است. دوام، انعطاف کم الگوي مصرف، تشابه و ثبات کالا و خدمات پس از فروش در این بخش باعث شده است که براحتی نتوان نیاز واقعی مصرف کنندگان را در آینده پیشبینی نمود و حساسیت انتخاب مصرف کننده در بازار با رفتاري متفاوت ظاهر میشود..

  • 1
  • 2
  • 3

بهبود ساختار و خواص مکانیکی سطحی فولاد زنگنزن 304 با استفاده از روکش کاري و سنتز همزمان به روش GTAW

 چکیده

در تحقیق حاضر، سنتز همزمان مولیبدن حاصل از اکسید مولیبدن و ایجاد روکش با مولیبدن بالا بر روي فولاد زنگ نزن 304 مورد بررسی قرارگرفت. بدین منظور ابتدا خمیري از مخلوط پودر پیش نشست حاوي اکسید مولیبدن، گرافیت وکلرید سدیم برسطح زیرلایه فولاد زنگ نزن AISI304 اعمال شد و سپس توسط فرآیند جوشکاري قوسی تنگستن ـ گاز تحت گاز آرگون به همراه قسمتی از سطح زیرلایه ذوب سطحی گردید. سطح مقطح نمونه هاي روکش داده شده توسط میکروسکوپ نوري مورد بررسی قرار گرفت. یافته ها نشان دادکه ریزساختار نهایی روکش شامل مرزدانه هاي فرعی انجماد، مرز دانه هاي مهاجرت کرده و مرزدانه انجماد می باشد. همچنین انحلال مولیبدن، تشکیل کاربید و تغییر در ریزساختار در منطقه روکش باعث بهبود خواص مکانیکی نمونه روکش کاري، از جمله افزایش سختی در مقایسه با زیرلایه گردید.

دانلود مقاله