RT Myriad - шаблон joomla Joomla

مقالاتمجموعه مقالات صنایع هفت الماس

  • مهمترین عامل رشد و توسعه اقتصادي کشورهاي جهان در چند دهه گذشته، پیشرفت تکنولوژیکی و ارتقاء کارایی و بهره وري در عرصه هاي مختلف بویژه بخش صنعت بوده است. در بین صنایع مختلف، صنعت فولاد یکی از صنایع راهبردي و پیشرو در کشور بوده که نقش مهمی را در توسعه اقتصادي ایفا میکند…

  • 1
  • 2
  • 3

تأثیر افزودن نانوذرات Tio2 بر سختی پوشش هاي کامپوزیتی الکترولس نیکل ـ فسفر

 چکیده

در این پژوهش اثر افزودن نانوذرات Tio2 در حمام آبکاري الکترولس نیکل ـ فسفر و تأثیر آن بر میزان فسفر، مورفولوژي سطح و سختی این پوشش ها مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت . سختی سنجی پوشش ها توسط دستگاه میکرو سختی سنج در بارگذاري 100 گرم و زمان 10 ثانیه انجام شد. ساختار و مورفولوژي سطح این پوششها توسط پراش پرتو (XRD) X و میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) مورد ارزیابی قرار گرفت. با استفاده از تصاویر به دست آمده مشخص شد که مورفولوژي پوشش داراي یک طرح کروي شکل و با ساختار گل کلمی است و همچنین نتایج XRD حضورنانو ذرات Tio2 و هم چنین ساختار آمورف را براي پوشش هاي الکترولس نیکل ـ فسفر تأیید میکند. نتایج به دست آمده از رفتار سختی این پوشش ها نشان میدهد که افزودن نانوذرات Tio2 به پوشش موجب افزایش سختی این پوشش ها، گل کلمی شدن مورفولوژي پوشش و کاهش میزان فسفر در پوشش میگردد.

دانلود مقاله