RT Myriad - шаблон joomla Joomla

مقالاتمجموعه مقالات صنایع هفت الماس

  • فولاد از جمله صنایع زیربنایی است که همواره نقش برجستهاي در رشد و توسعه کشورها ایفا کرده است. دوام، انعطاف کم الگوي مصرف، تشابه و ثبات کالا و خدمات پس از فروش در این بخش باعث شده است که براحتی نتوان نیاز واقعی مصرف کنندگان را در آینده پیشبینی نمود و حساسیت انتخاب مصرف کننده در بازار با رفتاري متفاوت ظاهر میشود..

  • 1
  • 2
  • 3

تأثیر عملیات زیر صفر عمیق بر رفتار سایشی فولاد ابزار سردکار 2601/1

 چکیده

در این تحقیق تأثیر زمان غوطه وري در عملیات زیر صفر عمیق بر سختی، مقاومت به سایش، ریزساختار و درصد آستنیت باقیمانده در فولاد 2601/1 مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور از نیتروژن مایع براي کاهش دماي نمونه ها تا دماي 196- درجه سانتیگراد استفاده شد. نتایج بدست آمده نشان داد که عملیات زیر صفر عمیق سبب افزایش سختی، افزایش مقاومت به سایش و کاهش میزان آستنیت باقیمانده در مقایسه با عملیات حرارتی متداول می گردد. افزایش مقاومت سایشی در عملیات زیر صفر عمیق نسبت به عملیات کوئنچ ـ تمپر در زمان هاي غوطه وري گوناگون از 10 تا 72 درصد متغیر می باشد. در عملیات زیر صفر عمیق اندازه کاربیدها کاهش و تعداد آنها افزایش می یابد و همینطورکاربیدها از پراکندگی یکنواخت تري برخوردار هستند. مطالعه سطح سایش نشان داد که مکانیزم غالب در سایش، چسبان می باشد.

دانلود مقاله