RT Myriad - шаблон joomla Joomla

مقالاتمجموعه مقالات صنایع هفت الماس

  • امروزه در محیطهاي اقتصادي و تجاري، سیاستها و اهداف استراتژیک سازمانها و مؤسسات تولیدي، همواره معطوف به این بوده است که حداکثربهرهبرداري ونتیجه را از منابع مصرف شده به دست آورند. در این راستا نگرش سازمانها به سمت تولید اقتصادي وتولید محصولات با هزینه کمتر و ارزش بیشتر سوق پیدا کرده است….

  • 1
  • 2
  • 3

تأثیر عملیات زیر صفر عمیق بر رفتار سایشی فولاد ابزار سردکار 2601/1

 چکیده

در این تحقیق تأثیر زمان غوطه وري در عملیات زیر صفر عمیق بر سختی، مقاومت به سایش، ریزساختار و درصد آستنیت باقیمانده در فولاد 2601/1 مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور از نیتروژن مایع براي کاهش دماي نمونه ها تا دماي 196- درجه سانتیگراد استفاده شد. نتایج بدست آمده نشان داد که عملیات زیر صفر عمیق سبب افزایش سختی، افزایش مقاومت به سایش و کاهش میزان آستنیت باقیمانده در مقایسه با عملیات حرارتی متداول می گردد. افزایش مقاومت سایشی در عملیات زیر صفر عمیق نسبت به عملیات کوئنچ ـ تمپر در زمان هاي غوطه وري گوناگون از 10 تا 72 درصد متغیر می باشد. در عملیات زیر صفر عمیق اندازه کاربیدها کاهش و تعداد آنها افزایش می یابد و همینطورکاربیدها از پراکندگی یکنواخت تري برخوردار هستند. مطالعه سطح سایش نشان داد که مکانیزم غالب در سایش، چسبان می باشد.

دانلود مقاله