RT Myriad - шаблон joomla Joomla

مقالاتمجموعه مقالات صنایع هفت الماس

  • فولاد از جمله صنایع زیربنایی است که همواره نقش برجستهاي در رشد و توسعه کشورها ایفا کرده است. دوام، انعطاف کم الگوي مصرف، تشابه و ثبات کالا و خدمات پس از فروش در این بخش باعث شده است که براحتی نتوان نیاز واقعی مصرف کنندگان را در آینده پیشبینی نمود و حساسیت انتخاب مصرف کننده در بازار با رفتاري متفاوت ظاهر میشود..

  • 1
  • 2
  • 3

تأثیر کربن و نیتروژن موجود در روکش بر ساختار و سختی فولاد زنگ نزن 304 به روش GTAW

 چکیده

در این پژوهش، تأثیر افزودن کربن و نیتروژن بر سنتز همزمان کروم و مولیبدن، با فرآیند روکش کاري بر روي فولاد زنگ نزن 304 مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور ابتدا خمیري از مخلوط پودر پیش نشست حاوي اکسید کروم، تري اکسید مولیبدن، نیکل و پرمنگنات پتاسیم به همراه مقادیر مختلف گرافیت به عنوان منبع کربن و اوره به عنوان منبع نیتروژن، بر سطح زیرلایه اعمال شد و سپس توسط فرآیند GTAW ذوب سطحی گردید. سطح مقطع نمونه ها توسط میکروسکوپ نوري مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان میدهد که مورفولوژي ساختار روکش ها در مرکز جوش به صورت فریت شبکه اي در زمینه آستنیتی بوده و در فصل مشترك با زیرلایه، به فریت اسکلتی تغییر کرده است. همچنین فرآیند سنتز کروم و مولیبدن در فلز جوش موجب افزایش سختی روکش در مقایسه با زیرلایه شده است. علاوه بر این حضور کربن و نیتروژن در لایه پیش نشانی نیز بر افزایش سختی روکش اثرگذار بوده است.

دانلود مقاله