RT Myriad - шаблон joomla Joomla

مقالاتمجموعه مقالات صنایع هفت الماس

  • امروزه در محیطهاي اقتصادي و تجاري، سیاستها و اهداف استراتژیک سازمانها و مؤسسات تولیدي، همواره معطوف به این بوده است که حداکثربهرهبرداري ونتیجه را از منابع مصرف شده به دست آورند. در این راستا نگرش سازمانها به سمت تولید اقتصادي وتولید محصولات با هزینه کمتر و ارزش بیشتر سوق پیدا کرده است….

  • 1
  • 2
  • 3

تأثیر متقابل ناخالصی هاي بستر فلزي و آنالیزکاتیون هاي وان بر کیفیت پوشش فسفاته

 چکیده

در این مقاله ضمن مرور مختصر تأثیر متقابل برخی ناخالصی هاي بستر فلزي و آنالیز کاتیونهاي وان بر کیفیت پوشش فسفاته، نتایج تستهاي انجام شده بر روي چهار بستر فلزي مورد استفاده در شرکت هاي خودروسازي داخلی به نقد کشیده شده است. متعاقب آن با انتخاب دو بستر فلزي داخلی و خارجی، اثرپذیري محدوده بهینه کاتیون هاي وان از آنالیز بستر فلزي مورد مطالعه قرار گرفته است. نهایتاً با تعیین مهمترین عوامل ناخالصی مؤثر بر کیفیت پوشش فسفاته، بسترهاي فلزي مورد مطالعه براساس کیفیت پوشش فسفاته تشکیلی سطح بندي کیفی شده و دلایل ضرورت باز تعریف محدوده بهینه کاتیون هاي وان فسفاته برشمرده شده است.

دانلود مقاله