RT Myriad - шаблон joomla Joomla

مقالاتمجموعه مقالات صنایع هفت الماس

  • فولاد از جمله صنایع زیربنایی است که همواره نقش برجستهاي در رشد و توسعه کشورها ایفا کرده است. دوام، انعطاف کم الگوي مصرف، تشابه و ثبات کالا و خدمات پس از فروش در این بخش باعث شده است که براحتی نتوان نیاز واقعی مصرف کنندگان را در آینده پیشبینی نمود و حساسیت انتخاب مصرف کننده در بازار با رفتاري متفاوت ظاهر میشود..

  • 1
  • 2
  • 3

تأثیر متقابل ناخالصی هاي بستر فلزي و آنالیزکاتیون هاي وان بر کیفیت پوشش فسفاته

 چکیده

در این مقاله ضمن مرور مختصر تأثیر متقابل برخی ناخالصی هاي بستر فلزي و آنالیز کاتیونهاي وان بر کیفیت پوشش فسفاته، نتایج تستهاي انجام شده بر روي چهار بستر فلزي مورد استفاده در شرکت هاي خودروسازي داخلی به نقد کشیده شده است. متعاقب آن با انتخاب دو بستر فلزي داخلی و خارجی، اثرپذیري محدوده بهینه کاتیون هاي وان از آنالیز بستر فلزي مورد مطالعه قرار گرفته است. نهایتاً با تعیین مهمترین عوامل ناخالصی مؤثر بر کیفیت پوشش فسفاته، بسترهاي فلزي مورد مطالعه براساس کیفیت پوشش فسفاته تشکیلی سطح بندي کیفی شده و دلایل ضرورت باز تعریف محدوده بهینه کاتیون هاي وان فسفاته برشمرده شده است.

دانلود مقاله