RT Myriad - шаблон joomla Joomla

مقالاتمجموعه مقالات صنایع هفت الماس

  • مهمترین عامل رشد و توسعه اقتصادي کشورهاي جهان در چند دهه گذشته، پیشرفت تکنولوژیکی و ارتقاء کارایی و بهره وري در عرصه هاي مختلف بویژه بخش صنعت بوده است. در بین صنایع مختلف، صنعت فولاد یکی از صنایع راهبردي و پیشرو در کشور بوده که نقش مهمی را در توسعه اقتصادي ایفا میکند…

  • 1
  • 2
  • 3

رویه کاري فولاد ساده کربنی به وسیله واکنش ترمیت مخلوط SiO2, C, Al,Fe2O3 با استفاده از فرآیند جوشکاري قوسی تنگستن ـ گاز

 چکیده

خواص مطلوب و قیمت ارزان فولادهاي ساده کربنی موجب استفاده گسترده این گروه از مواد در صنایع مختلف شده است. یکی از راهکارهاي افزایش عمر مفید قطعات تولید شده از فولادهاي ساده کربنی بهبود کیفیت و کارایی سطحی این فولاد می باشد. در پژوهش حاضر رویه کاري فولاد St37 با استفاده از فرآیند جوشکاري قوسی تنگستن ـ گاز انجام پذیرفت. بدین منظور ذرات SiO2,Al,Fe2O3 ،C با درصد حجمی مشخص، بر سطح فولاد مورد نظر پیش نشانی شد. سپس به روش جوشکاري و با تغییر شدت جریان به عنوان متغیر فرآیند، طی یک فرآیند ترمیت رویه کاري انجام شد. مطالعه ریز ساختار پوشش ایجاد شده توسط میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) همراه با آنالیز نقطه اي و بررسی هاي فاز شناسی توسط پراش پرتو ایکس (XRD) انجام گرفت. یافته هاي آزمون ها نشان داد که پوشش حاصله ساختار سطحی گل کلمی حاوي تقویت کننده ي کاربید سیلیسیم را دارا می باشد که می تواند باعث بهبود سختی و رفتار سایشی پوشش مذکور شود. سختی پوشش ها در آزمون ریز سختی سنجی انجام گرفت. نتایج آزمون ریزسختی سنجی نشان دهنده ي افزایش سختی پوشش ایجاد شده (حدود 450 تا650 ویکرز( نسبت به نمونه ي بدون پوشش (حدود 200 ویکرز) بود.

دانلود مقاله