RT Myriad - шаблон joomla Joomla

مقالاتمجموعه مقالات صنایع هفت الماس

  • فولاد از جمله صنایع زیربنایی است که همواره نقش برجستهاي در رشد و توسعه کشورها ایفا کرده است. دوام، انعطاف کم الگوي مصرف، تشابه و ثبات کالا و خدمات پس از فروش در این بخش باعث شده است که براحتی نتوان نیاز واقعی مصرف کنندگان را در آینده پیشبینی نمود و حساسیت انتخاب مصرف کننده در بازار با رفتاري متفاوت ظاهر میشود..

  • 1
  • 2
  • 3

بررسی اثر عناصر آلیاژي بر نفوذ هیدروژن در اتصالات غیرمشابه زنگ نزن آستنیتی به فولاد کربنی

 چکیده

نفوذ هیدروژن در فلزات و آلیاژها سبب افت خواص مکانیکی آنها می شود. در این پژوهش به بررسی اثر عناصر آلیاژي در روکش AISI 347 با دو ترکیب شیمیایی بر میزان نفوذ هیدروژنی پرداخته شد. بدین منظور نمونه هایی از جنس فولاد کربنی St37 تهیه شد و سپس توسط فولاد زنگ نزن با دو ترکیب شیمیائی روکش کاري شده است. سپس نمونه ها تحت شارژ کاتدي هیدروژن قرارگرفتند و جهت مقایسه با نمونه هاي شارژ نشده از آزمون هاي فراصوتی، متالوگرافی، سختی سنجی، طیف سنجی نشر نور، خمش و سنجش ترکیب شیمیائی توسط انرژي پرتو ایکس در میکروسکوپ الکترونی استفاده شد. نتایج بررسی ها به عمل آمده نشان میدهد که هر دو روکش فاقد هرگونه عیبی در فصل مشترك اتصال/ زیرلایه می باشند. یافته هاي پژوهش بر نمونه هاي روکش نیز نشان داد وجود عناصري مانند کروم، منگنز، تیتانیوم و نایوبیوم میتواند نفوذ هیدروژن را کاهش دهد، این در حالی است که نیکل احتمال نفوذ و تردي هیدروژنی را در روکش زنگ نزن آستنیتی افزایش می دهد.

دانلود مقاله