RT Myriad - шаблон joomla Joomla

مقالاتمجموعه مقالات صنایع هفت الماس

  • امروزه در محیطهاي اقتصادي و تجاري، سیاستها و اهداف استراتژیک سازمانها و مؤسسات تولیدي، همواره معطوف به این بوده است که حداکثربهرهبرداري ونتیجه را از منابع مصرف شده به دست آورند. در این راستا نگرش سازمانها به سمت تولید اقتصادي وتولید محصولات با هزینه کمتر و ارزش بیشتر سوق پیدا کرده است….

  • 1
  • 2
  • 3

بررسی ریزساختار و رفتار مکانیکی نقطه جوش در جوشکاري مقاومتی نقطه اي فولاد فوق ریزدانه/ نانو ساختار AISI 304L

 چکیده

فولادهاي زنگ نزن آستنیتی بیش از نیمی از کلیه کاربردهاي فولادهاي زنگ نزن را به خود اختصاص داده اند. استحکام پایین یکی از محدودیتهاي بزرگ این دسته از فولادهاست. کاهش اندازه دانه به عنوان یکی از موفقترین روش ها درخصوص بهبود خواص مکانیکی این فولادها شناخته شده است. این در حالی است که ایجاد ساختار ریختگی در منطقه جوش و رشد دانه ها در ناحیه متأثر از حرارت پس از جوشکاري فولادهاي فوق ریزدانه به شدت سبب افت خواص مکانیکی آنها می گردد. در تحقیق حاضر فولاد زنگ نزن AISI 304L با ساختار فوق ریزدانه و سختی 330 ویکرز توسط فرآیند ترمومکانیکی مارتنزیت، تولید شد و قابلیت جوش پذیري آن با استفاده از روش جوشکاري مقاومتی نقطه اي و نوع شکست ناشی از آزمون کشش مورد ارزیابی قرار گرفت. در این مقاله، شکست در فصل مشترك اتصال ورق ها و شکست از نوع بیرون آمدگی دکمه جوش در آزمون برش کشش مشاهده شد، همچنین مشاهده شد که اندازه ناحیه ذوب و مشخصه هاي سختی جوش، عوامل کلیديِ هستند که نوع شکست جوش هاي نقطه اي را کنترل می کنند. اندازه ناحیه ذوب مهم ترین ویژگی ماکروساختاري است که ماکزیمم بار جوش هاي نقطه اي در آزمون برش کششی را کنترل می کند.

دانلود مقاله