RT Myriad - шаблон joomla Joomla

مقالاتمجموعه مقالات صنایع هفت الماس

  • مهمترین عامل رشد و توسعه اقتصادي کشورهاي جهان در چند دهه گذشته، پیشرفت تکنولوژیکی و ارتقاء کارایی و بهره وري در عرصه هاي مختلف بویژه بخش صنعت بوده است. در بین صنایع مختلف، صنعت فولاد یکی از صنایع راهبردي و پیشرو در کشور بوده که نقش مهمی را در توسعه اقتصادي ایفا میکند…

  • 1
  • 2
  • 3

بررسی و مقایسه اثر نفوذ هیدروژن و حساس شدن در حین جوشکاري در اتصالات غیرهمجنس فولاد زنگ نزن آستنیتی به فولاد ساده کربنی

 چکیده

اتصالات جوش غیرهمجنس به ویژه اتصال فولادهاي ساده کربنی به فولادهاي زنگ نزن آستنیتی به شکل وسیعی در صنایع مختلف مورد استفاده می باشد. استفاده از این اتصالات بیشتر جنبه اقتصادي دارد. استفاده از این اتصالات در محیط حاوي هیدروژن سبب افت خواص مکانیکی در آنها می شود. در این تحقیق اثر نفوذ هیدروژن و همچنین اثر حساس شدن سمت آستنیتی اتصال در دماي 600 درجه سانتیگراد در دو اتصالAISI 321ـ A106 و 253MA ـ A106 بررسی شد. خواص مکانیکی اتصالات جوش شامل سختی، استحکام کششی قبل و بعد از شارژ کاتدي هیدروژن مورد ارزیابی و مقایسه قرار گرفت. همچنین فریت فلز جوش توسط فریتسنج اندازه گیري شد. ریزساختار و سطوح شکست نیز توسط میکروسکوپ هاي نوري و الکترونی روبشی نیز بررسی شد. نهایتاً مشخص شد که قرار گرفتن فولاد زنگ نزن آستنیتی در دماي 600 درجه سانتیگراد نه تنها سبب حساس شدن سمت زنگ نزن اتصال شد، بلکه سبب تردي تمپر سمت کربنی اتصال نیز شده است که با این پدیده ها و با اعمال شارژ هیدروژن اثر تخریب به مراتب بیشتر خواهد بود.

دانلود مقاله