RT Myriad - шаблон joomla Joomla

مقالاتمجموعه مقالات صنایع هفت الماس

  • امروزه در محیطهاي اقتصادي و تجاري، سیاستها و اهداف استراتژیک سازمانها و مؤسسات تولیدي، همواره معطوف به این بوده است که حداکثربهرهبرداري ونتیجه را از منابع مصرف شده به دست آورند. در این راستا نگرش سازمانها به سمت تولید اقتصادي وتولید محصولات با هزینه کمتر و ارزش بیشتر سوق پیدا کرده است….

  • 1
  • 2
  • 3
عنوان نویسنده تعداد بازدید
بررسی رفتار کارسختی فولاد AISI 5140 در حالت دو فازي فریتی ـ بینیتی نوشته شده توسط صنایع هفت الماس کلیک ها: 2287
بررسی رفتار پیرسازي فولاد استحکام بالاي رسوب سخت شده با مس پس از مقادیر مختلف کار سرد نوشته شده توسط صنایع هفت الماس کلیک ها: 2494
بررسی دماي استحاله آستنیت به مارتنزیت ناشی از کار سرد در فولاد زنگنزن نوشته شده توسط صنایع هفت الماس کلیک ها: 2605
بررسی خواص برشی و سایشی فولاد کم آلیاژ کروم ـ منگنز ـ سیلیسیم دار نوشته شده توسط صنایع هفت الماس کلیک ها: 2680
بررسی تأثیر شرایط اعمالی حین نورد بر تشکیل مارتنزیت ناشی نوشته شده توسط صنایع هفت الماس کلیک ها: 2317
بررسی تأثیر تغییر نرخ کرنش و اصطکاك بر قابلیت شکل پذیري ورق هاي کششی DC04 نوشته شده توسط صنایع هفت الماس کلیک ها: 2614
بررسی تأثیر پارامترهاي مؤثر بر شکل دهی روي رفتار تغییر شکل داغ فولاد زنگ نزن آستنیتی AISI321 نوشته شده توسط صنایع هفت الماس کلیک ها: 2453
ارزیابی ریزساختار و خواص مکانیکی یک فولاد بینیتی فوق ریزدانه شده از طریق فرآیند نورد سرد و آنیل نوشته شده توسط صنایع هفت الماس کلیک ها: 2361
ارزیابی تأثیرات نورد تقاطعی و معمولی و زمان آنیل بازگشتی بر ریزساختار و خواص نوشته شده توسط صنایع هفت الماس کلیک ها: 2339
مطالعه و بررسی پارامترهاي سختگردانی فولاد ابزاري گرم کار آلیاژي 2714/1 نوشته شده توسط صنایع هفت الماس کلیک ها: 2284