RT Myriad - шаблон joomla Joomla

مقالاتمجموعه مقالات صنایع هفت الماس

  • فولاد از جمله صنایع زیربنایی است که همواره نقش برجستهاي در رشد و توسعه کشورها ایفا کرده است. دوام، انعطاف کم الگوي مصرف، تشابه و ثبات کالا و خدمات پس از فروش در این بخش باعث شده است که براحتی نتوان نیاز واقعی مصرف کنندگان را در آینده پیشبینی نمود و حساسیت انتخاب مصرف کننده در بازار با رفتاري متفاوت ظاهر میشود..

  • 1
  • 2
  • 3
عنوان نویسنده تعداد بازدید
تأثیر مدت زمان عملیات زیرصفر عمیق بر ریزساختار و میزان آستنیت باقیمانده نوشته شده توسط صنایع هفت الماس کلیک ها: 2333
تأثیر عملیات حرارتی روي فصل مشترك پیوند در جوشکاري انفجاري Ck60-St37 نوشته شده توسط صنایع هفت الماس کلیک ها: 2389
تأثیر عملیات حرارتی بر میزان فریت دلتا و خواص مکانیکی فولاد AISI431 نوشته شده توسط صنایع هفت الماس کلیک ها: 2380
تأثیر توزیع کربن در فریت و مارتنزیت بر پراکندگی سختی فاز فریت در فولاد دوفازي نوشته شده توسط صنایع هفت الماس کلیک ها: 2806
تأثیر اندازه دانه زیرلایه فولاد بر سینتیک رشد لایه بین فلزي در غوطه وري گرم فولاد نوشته شده توسط صنایع هفت الماس کلیک ها: 2336
بررسی مورفولوژي و سختیسنجی فریت در ریزساختار دوفازي فریتی نوشته شده توسط صنایع هفت الماس کلیک ها: 2373
بررسی فاکتورهاي مؤثر بر فرآیند عملیات حرارتی فولاد زنگ نزن 430F نوشته شده توسط صنایع هفت الماس کلیک ها: 2356
بررسی تأثیر عملیات آنیل انحلالی بر ریزساختار آلیاژ اینکونل 718 نوشته شده توسط صنایع هفت الماس کلیک ها: 2825
بررسی تأثیر افزودن عناصر مولیبدن و وانادیم بر تحولات ریزساختاري و سختی فولاد ضدسایش مارتنزیتی پرکربن ـ پرکروم نوشته شده توسط صنایع هفت الماس کلیک ها: 2687
بررسی اثر دما و زمان استحاله بینیتی بر ریزساختار، سختی و چقرمگی AISI 52100 فولاد نوشته شده توسط صنایع هفت الماس کلیک ها: 3075