RT Myriad - шаблон joomla Joomla

مقالاتمجموعه مقالات صنایع هفت الماس

  • امروزه در محیطهاي اقتصادي و تجاري، سیاستها و اهداف استراتژیک سازمانها و مؤسسات تولیدي، همواره معطوف به این بوده است که حداکثربهرهبرداري ونتیجه را از منابع مصرف شده به دست آورند. در این راستا نگرش سازمانها به سمت تولید اقتصادي وتولید محصولات با هزینه کمتر و ارزش بیشتر سوق پیدا کرده است….

  • 1
  • 2
  • 3
عنوان نویسنده تعداد بازدید
استفاده از سیستمهاي اندازهبرداري سه بعدي فتوگرامتري در تنظیم و خطاگیري ماشین ریخته گري پیوسته نوشته شده توسط صنایع هفت الماس کلیک ها: 4060
سبد تأمینکنندگان شرکت فولاد خوزستان؛ چابکی و نابی نوشته شده توسط صنایع هفت الماس کلیک ها: 4212
تخمین نرخ تولید با استفاده از پارامترهاي کنترل تولید در کوره هاي احیاء مستقیم نوشته شده توسط صنایع هفت الماس کلیک ها: 4213
کارگیري فرآیندهاي تصمیمگیري هوشمند نرم به منظور اتخاذ تصمیمات بهینه در انعقاد قراردادهاي پوشش ریسک در بازارهاي آتی فولاد نوشته شده توسط صنایع هفت الماس کلیک ها: 4197
بررسی شرایط تحقق تولید 55 میلیون تن فولاد بر مبناي سند چشمانداز 1404 نوشته شده توسط صنایع هفت الماس کلیک ها: 4137
بررسی پارامترهاي فنی و اقتصادي مؤثر بر قیمت تمام شده سنگ آهن در واحد فرآوري نوشته شده توسط صنایع هفت الماس کلیک ها: 4229
برآورد کارایی فنی شرکتهاي منتخب فولاد تحت رویکرد تحلیل پوششی دادهها و مدل CCR نوشته شده توسط صنایع هفت الماس کلیک ها: 3946
ارزیابی وضعیت تولید، مصرف و تجارت سنگ آهن جهان و ایران نوشته شده توسط صنایع هفت الماس کلیک ها: 4970
ارائه الگویی به منظور اولویت بندي محصولات و تعیین ترکیب بهینه تولید نوشته شده توسط صنایع هفت الماس کلیک ها: 4677
ارائه الگوي ارزیابی رفتار مصرف کنندگان نهایی مقاطع فولادي ذوب آهن اصفهان نوشته شده توسط صنایع هفت الماس کلیک ها: 4414